Projděte si text - až poté je možné jej zaškrtnutím potvrdit.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

provizního systému RONDA INVEST a.s. umístěného na internetové adrese
www.rondainvest.cz. 

 

Poskytovatelem provizního systému je:

společnost:        RONDA INVEST a.s. 

se sídlem:           Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6

IČO:                    06370772

DIČ:                    CZ06370772

zapsaná             v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788

e-mail: partneri@rondainvest.cz

(dále jen jako „Poskytovatel“)

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:

 1. vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;
 2. vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.

1.2. Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.

1.3. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.4. Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost AffilBox s.r.o., Jahnova 8, Pardubice, 530 02, IČ: 28777000; DIČ: CZ28777000.

 

 1. Vymezení pojmů

2.1. Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, jejímž účelem je propagace služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize a případné další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem a Poskytovatel schválí webové stránky Partnera jako stránky vhodné k propagaci produktu Poskytovatele a Partnerovi zašle potvrzující e-mail. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení.

2.2. Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které služby či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány.

2.3. Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí situace, kdy Návštěvník pomocí činnosti vyvíjené Partnerem navštíví webové stránky www.rondainvest.cz, na kterých vyplní žádost o produkt Poskytovatele a Poskytovatel, na základě Návštěvníkem poskytnutých údajů, uzavře s Návštěvníkem Rámcovou smlouvu o participaci, Dohodu o participaci. Dále sesterská společnost Poskytovatele RONDA FINANCE a.s., IČO: 06286721 uzavře s Návštěvníkem Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb a dojde k řádnému a plnému uhrazení poskytované služby Návštěvníkem.

2.4. Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:

 1. umístění reklamního obsahu (zejména bannerů) na webových stránkách Partnera;
 2. uvedení reference na služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);
 3. rozeslání e-mailů informujících o službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;
 4. odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;
 5. PPC kampaně s omezením viz bod 4.9

2.5. Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených Metod propagace.

2.6. Partnerem je zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.

2.7. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené Konverze.

2.8. Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.

2.9. Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese www.rondainvest.cz

  

 1. Účast v provizním systému

3.1. Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému pomocí aplikace AffilBox a následném schválení registrace Poskytovatelem.

3.2. V rámci provizního systému Partner propaguje služby Poskytovatele pomocí Metod propagace.

3.3. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.

3.4. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

 

 1. Práva a povinnosti Partnera

4.1. Partner musí mít alespoň dílčí zkušenost z oblasti financí jako je například prodej či zprostředkování finančního produktu.

4.2. Partner nesmí svou činností poškozovat či ohrožovat dobré jméno a pověst Poskytovatele nebo jím nabízených produktů a služeb.

4.3. Partner nesmí propagovat služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

4.4. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

4.5. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem ze strany Poskytovatele poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně v rámci programu.

4.6. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) nebo jiných zdrojových kódů poskytnutých mu ze strany Poskytovatele k použití v rámci kampaně.

4.7. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.

4.8. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (např. e-mailem, SMS, na diskuzních fórech, na sociálních sítích), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

4.9. Produkty či služby včetně kampaní zaměřených na doménu Poskytovatele není dovoleno bez předchozího souhlasu Poskytovatele propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik ani Facebook Ads. O výjimky může Partner požádat prostřednictvím e-mailu partneri@rondainvest.cz.

4.10. Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti AffilBox s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5. těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

 

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat Konverze Partnera. O schválení Konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

5.2. Pro získávání informací o Konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích (zařízeních) zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit Konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou Konverzi nenáleží Partnerovi provize.

5.3. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.

5.4. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené Konverze provizi dle článku 6. těchto obchodních podmínek.

5.5. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v Kampani použít. Materiály a informace, které Poskytovatel Partnerovi poskytne, nesmí Partner bez souhlasu Poskytovatele pozměňovat ani upravovat.

5.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení nebo od data stanoveného v oznámení. V případě, že Partner s novými obchodními podmínkami nesouhlasí, může Dohodu o spolupráci vypovědět způsobem stanoveným v bodu 9.2

 

 1. Provize

6.1. Výše provize včetně dalších podmínek vzniku nároku na provizi je stanovená v provizním systému. Provize zahrnuje náklady Partnera vzniklé v souvislosti s jeho účastí v provizním systému Poskytovatele.

6.2. Provize budou Poskytovatelem schvalovány průběžně, vždy však po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého Provizního účtu.

6.3. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení produktu propagovaného v kampani.

6.4. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

 

 1. Výplata provize

7.1. Partner vždy do 20. dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém ke Konverzi došlo, vystaví fakturu na základě informací uvedených ve svém Provizním účtu, ve kterém bude uvedena výsledná částka za předcházející měsíc, kterou může Partner fakturovat. Pro vyplacení provize je nutné vystavit fakturu a odeslat ji na e-mail Poskytovatele partneri@rondainvest.cz nebo ji nahrát do aplikace AffilBox.

7.2. Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení.

7.3. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na Provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

7.4. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu).

 

 1. Námitky Partnera

8.1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných Konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

8.2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.

8.3. Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

8.4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi. Ze způsobu vyřízení námitky nevznikají Partneru žádná práva vůči Poskytovateli.

 

 1. Doba trvání Dohody o spolupráci a její zánik

9.1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou.

9.2. K zániku Dohody o spolupráci může dojít:

 1. Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.
 2. Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem na kontaktní e-mail a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.
 3. Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem na kontaktní e-mail a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).
 4. Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Partnera. Partner je oprávněn od dohody odstoupit, pokud mu nebude ze strany Poskytovatele i přes předchozí písemnou výzvu vyplacena provize.

9.3. Zánik Dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

9.4.  V případě zániku Dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

 

 1. Důvěrné informace, obchodní tajemství

10.1. Veškeré dokumenty, jakož i jiné podklady, jež Poskytovatel Partnerovi předá za účelem plnění předmětu Dohody o spolupráci, zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele. Po ukončení platnosti daného dokumentu či jiného podkladu, jakož i po zániku Dohody o spolupráci, je Partner povinen veškeré nespotřebované dokumenty a podklady vrátit (přichází-li to v úvahu), a to nejpozději do 15 pracovních dnů od rozhodné skutečnosti, pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak (např. skartace, vymazání, odstranění).

10.2. Partner se zavazuje udržovat v tajnosti veškeré informace zjištěné v souvislosti s plněním předmětu Dohody o spolupráci, tedy zejména veškeré skutečnosti tvořící obchodní tajemství Poskytovatele, nezpřístupňovat je bez písemného souhlasu Poskytovatele třetím osobám a nepoužívat takovéto informace bez písemného souhlasu Poskytovatele ve svůj či cizí prospěch nad rámec plnění předmětu Dohody o spolupráci; předmětný závazek trvá i po zániku Dohody o spolupráci. Partner bere na vědomí, že předmětem obchodního tajemství Poskytovatele jsou mimo jiné i tyto obchodní podmínky včetně všech příloh, dodatků a dalších dokumentů s nimi souvisejících a dále podklady používané při činnosti Partnera, které mu byly předány Poskytovatelem a které nejsou veřejně přístupné a které byly Poskytovatelem za důvěrné označeny.

10.3. Partner nemá oprávnění jakkoliv použít údaje třetích osob, včetně e-mailových adres, se kterými se seznámil v souvislosti s touto Smlouvou a to včetně údajů z aplikace AffilBox. Partner zejména nemá oprávnění údaje dle předchozí věty jakkoliv uchovávat mimo aplikaci AffilBox, využívat je ke svému podnikání a předávat třetím osobám.

 

 1. Ochrana osobních údajů

11.1. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje Partnera budou chráněny v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a jinými právními předpisy. Osobní údaje Partnera budou zpracovávány mimo jiné za účelem plnění smluvního závazku, zákonných povinností Poskytovatele a ochrany jeho oprávněných zájmů, a to po dobu trvání smluvního poměru a až 10 let po jeho ukončení. Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jinými právními předpisy.

11.2. Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s Kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

11.3. Při realizaci Kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

11.4.  V případě, že při realizací Kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 11.3. Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení a další účelně vynaložené náklady s tím související.

 

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 10. 9. 2020.